menuBtn


Verkoopsvoorwaarden

1. TAAL

Deze Algemene Voorwaarden zijn in het Nederlands en op eenvoudig verzoek beschikbaar.

 

2. DEFINITIES

2.1 “D-Carlo”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “D-Carlo”, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder het nummer 0422.272.969, en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0422.272.969.

2.2 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

2.3 “Klant”: elke (rechts)persoon die, al dan niet in eigen naam en voor eigen rekening, een goed en/of dienst aankoopt bij D-Carlo, een bestelling plaatst bij D-Carlo, en/of een prijsaanvraag stuurt aan D-Carlo.

2.4 “Aangetekende Klachtenbrief”: een ter post aangetekende brief met de vermelding van alle referentienummers weergegeven op de Bestelbon uitgaande van D-Carlo en ondertekend door de Klant en/of de factuur uitgaande van D-Carlo, met een nauwkeurige identificatie van de goederen en/of dienstenprestaties, en een gedetailleerde opgave van de niet-conformiteit of het gebrek.

2.5 “Conformiteit Van De Levering” (exhaustieve definitie): levering van de juiste (types van) goederen en/of dienstenprestaties, zonder zichtbare gebreken, op de juiste locatie in conformiteit met de Bestelbon uitgaande van D-Carlo en ondertekend door de Klant.

2.6 “Bestelbon”: de bestelbon met vermelding van de aangekochte goederen opgemaakt door een persoon die bevoegd is D-Carlo in rechte te verbinden en ondertekend door de Klant.

3. TOEPASBAARHEID

3.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van een prijsaanvraag, door het ondertekenen van een Bestelbon, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van een overeenkomst met D-Carlo, dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen D-Carlo en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen de Klant en D-Carlo; (2) de Bestelbon; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikelen 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag.

Andere voorwaarden en/of normen, zoals onder meer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door D-Carlo. Andere (afwijkende) voorwaarden zijn enkel van toepassing indien D-Carlo deze (afwijkende) voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Klant worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

3.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen D-Carlo en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

3.4 D-Carlo behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen.

 

4. BESTELPROCES

4.1 D-Carlo kan alle aanbiedingen en offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle aanbiedingen en offertes van D-Carlo vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant.

4.2 De overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is D-Carlo in rechte te verbinden de Bestelbon opmaakt en deze Bestelbon ondertekend wordt door de Klant. Onderhavige Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van deze overeenkomst. Door de ondertekening van de Bestelbon verklaart de Klant deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, de inhoud ervan te kennen en deze te aanvaarden.

4.3 Bij het plaatsen van de bestelling dient de klant een voorschot te betalen waarvan het bedrag bepaald wordt door D-Carlo. Het restsaldo dient uiterlijk betaald te worden op het moment van de levering bij gebreke waaraan D-Carlo niet gehouden is tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

4.4 Alle leveringen van goederen en/of elke uitvoering van dienstenprestaties die niet expliciet werden voorzien in de Bestelbon worden geacht bijkomende bestellingen en/of meerwerken te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.

4.5 D-Carlo is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan, en heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.

5. PRIJS EN KOSTEN

5.1 Alle prijzen zijn BTW inclusief en worden in Euro uitgedrukt. Voor elke bestelling afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor een welbepaalde bestelling en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige bestellingen.

5.2 Materiële vergissingen in de prijsaanduiding en/of telfouten verbinden D-Carlo niet, ongeacht of deze vergissing gebeurde op het goed, de Bestelbon, het factuur en/of enig ander document. D-Carlo heeft steeds het recht deze prijzen aan te passen. Materiële vergissingen in de prijsaanduiding en/of telfouten kunnen in geen geval aanzien worden als korting.

5.3 Ingeval van oponthoud, heeft D-Carlo het recht om de prijzen te verhogen die worden weergegeven in de Bestelbon. Onder oponthoud wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): laattijdige betaling; het niet volbrengen door de Klant van de verplichtingen die worden weergegeven in de artikelen 9 en 14 van deze Algemene Voorwaarden; etc.

5.4 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de ondertekening van de Bestelbon en de definitieve oplevering van de goederen en/of de dienstenprestaties, geven D-Carlo het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

5.5 D-Carlo heeft steeds het recht aan de Klant een bankgarantie en/of andere zekerheid te vragen alvorens tot uitvoering over te gaan van haar verplichtingen t.o.v. de Klant.

 

6. VERBINTENISSEN VAN D-CARLO

6.1 D-Carlo fungeert altijd enkel als doorverkoper.

6.2 De verbintenissen van D-Carlo beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van haar verplichtingen zoals omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant, de Bestelbon en deze Algemene Voorwaarden.

6.3 D-Carlo is niet verantwoordelijk voor het naleven van de respectievelijke wettelijke verplichtingen verbonden aan de levering en/of het gebruik van de goederen die gelden in het land waar de goederen zullen worden geleverd en/of gebruikt, zoals onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) milieuverplichtingen, aanvraag van vergunningen, kwaliteitsvereisten, invoerregels, etc.

6.4 D-Carlo is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests.

6.5 Indien bepaalde goederen en/of componenten van bepaalde goederen niet voorradig zijn, kunnen D-Carlo en de Klant in onderling overleg overeenkomen om deze ontbrekende goederen en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent van een ander merk of type. De eventuele vervanging van ontbrekende goederen en/of componenten door een functioneel equivalent bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder de artikelen 9 en 14 van deze Algemene Voorwaarden, en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een vermindering in prijs of een ontbinding van de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant. De eventuele meerprijs van een dergelijke vervanging is niet inbegrepen in de prijs en wordt aangerekend aan de Klant.

 

7. LEVERING VAN DE AANGEKOCHTE GOEDEREN EN/OF DIENSTENPRESTATIES

7.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen zowel in als buiten de Europese Unie steeds conform de Incoterm® “Ex Works” (EXW) maatschappelijke zetel te Vilvoorde (België).

7.2 De overeengekomen leveringsvoorwaarden worden steeds geïnterpreteerd in conformiteit met de Incoterms® 2010.

7.3 De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van D-Carlo t.o.v. de Klant, noch van de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant.

In geval van overschrijding van de aangegeven leveringstermijn, zullen D-Carlo en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen.

Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot vermindering van de prijs, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant.

Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of de bestelling van de Klant hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

7.4 D-Carlo is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van fabrikanten en/of leveranciers van D-Carlo, de Klant, diens klanten en/of enige andere derde.

7.5 D-Carlo heeft het recht de aangekochte goederen en/of de desbetreffende dienstenprestaties in verschillende delen te leveren of uit te voeren. Gedeeltelijke levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot vermindering van de prijs, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant.

7.6 Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke regeling, dient de Klant de aangekochte goederen zelf, op eigen kosten en op eigen risico op te halen op de door D-Carlo aangegeven tijd en plaats.

Zodra de goederen door de leverancier geleverd worden bij D-Carlo, zal D-Carlo de Klant contacteren. De Klant verbindt zich ertoe de aangekochte goederen op te halen binnen een termijn van drie (3) maanden.

Bij gebreke aan ophaling binnen deze termijn van drie (3) maanden, zal D-Carlo de Klant contacteren met het verzoek het restsaldo van het factuurbedrag te betalen binnen een termijn van twee (2) weken.

Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn van twee (2) weken heeft D-Carlo het recht om de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, met ingang op de datum van verzending van de ontbinding. D-Carlo heeft het recht het reeds betaalde voorschot te behouden bij wijze van schadevergoeding.

Indien het restsaldo van het factuurbedrag betaald wordt binnen bovenvermelde termijn van twee (2) weken mogen de goederen nog zes (6) maanden gestockeerd worden bij D-Carlo. Bij gebreke aan afhaling binnen deze termijn van zes (6) maanden is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd aan D-Carlo ten belope van 5% van het totale factuurbedrag per maand.

7.7 Op verzoek van de Klant zal D-Carlo het transport naar de door Klant gevraagde bestemming voor rekening, voor risico en op kosten van de Klant regelen. 

8. ONDERAANNEMING

8.1 D-Carlo heeft het recht om (een deel van) de overeengekomen werken in onderaanneming te geven.

 

9. INFORMATIE, STALEN, MODELLEN EN ONTWERPEN

9.1 De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde goederen en/of diensten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen, modellen en/of ontwerpen die D-Carlo op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.

9.2 De Klant draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de aangekochte goederen en/of dienstenprestaties geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant de goederen en/of dienstenprestaties heeft aangekocht of wenst te gebruiken.

De Klant zal hiertoe de nodige tests uitvoeren, en de noodzakelijke informatie opvragen.

De Klant heeft hierbij de expliciete verplichting om de aldus verkregen informatie te verifiëren, onder meer m.b.t. de accuraatheid van de verkregen informatie, de volledigheid van deze informatie, en de toepasselijkheid van de informatie m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Klant de goederen heeft aangekocht of wenst te gebruiken.

9.3 Alle informatie die D-Carlo, op eigen initiatief of op vraag van de Klant, aan de Klant overhandigt, heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Klant geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden.

De verantwoordelijkheid van D-Carlo blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan D-Carlo wordt opgelegd door de Belgische wetgeving.

 

10. AANVAARDING, OPLEVERING EN KLACHTEN

10.1 De Klant moet direct bij de inontvangstname van de aangekochte goederen een eerste verificatie uitvoeren, onder meer m.b.t. de Conformiteit Van De Levering.

Klachten m.b.t. de Conformiteit Van De Levering moeten gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de Bestelbon en/of leveringsbon, en moeten binnen een termijn van drie (3) kalenderdagen aan D-Carlo worden bevestigd per Aangetekende Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde goederen te aanvaarden zoals overeengekomen.

10.2 Het in gebruik nemen en/of doorverkopen van de door D-Carlo geleverde goederen wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende goederen en bevrijdt D-Carlo, van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.

10.3 Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten uiterlijk binnen een termijn van zes (6) maanden na levering aan D-Carlo worden gemeld per Aangetekende Klachtenbrief. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enig gebrek te beroepen, indien hij D-Carlo hiervan niet op de hoogte brengt per Aangetekende Klachtenbrief, binnen een termijn van drie (3) werkdagen nadat hij dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken.

10.4 Bij klachten m.b.t. de niet- Conformiteit Van De Levering die tijdig en correct aan D-Carlo worden gemeld, zal D-Carlo naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme en/of gebrekkige goederen en/of componenten (gedeeltelijk) vervangen; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven op de Bestelbon; of (3) indien het zichtbare gebreken betreft die niet substantieel zijn voor het gebruik van de aangekochte goederen, een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en omvang van het betreffende gebrek.

De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet- Conformiteit Van De Levering en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door D-Carlo.

10.5 Bij klachten m.b.t. verborgen gebreken die tijdig en correct aan D-Carlo worden gemeld, zal D-Carlo de klacht doorgeven aan de producent en/of leverancier.

10.6 De eventuele (gedeeltelijke) vervanging van goederen kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot vermindering van de prijs, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant.

10.7 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van D-Carlo, heeft de Klant in geen geval het recht om goederen terug te sturen of werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

10.8 D-Carlo behoudt zich het recht voor om zelf de niet- Conformiteit Van De Levering en/of andere gebreken vast te stellen, en de oorzaak ervan na te gaan. Wanneer D-Carlo hierom verzoekt, zal de Klant de betreffende goederen, op eigen kosten en op eigen risico, aan D-Carlo bezorgen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege D-Carlo, en dit op de plaats van initiële levering, conform artikel 7.1 van de Algemene Voorwaarden.

10.9 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van goederen ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant, de Bestelbon en/of deze Algemene Voorwaarden vastgestelde termijn(en).

10.10 De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

11. GARANTIE

11.1 De Klant kan beroep doen op de wettelijke garantie zoals voorzien in de Belgische wetgeving.

11.2 Zodra de Klant vaststelt dat het goed niet in overeenstemming is, moet hij D-Carlo hiervan op de hoogte brengen en dit zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de termijn van drie (3) maanden te rekenen vanaf de vaststelling van het gebrek door de Klant. Bij het verstrijken van deze termijn van drie (3) maanden zal de Klant zich niet langer kunnen beroepen op de wettelijke garantie.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van D-Carlo m.b.t. de aangekochte goederen, is beperkt tot haar wettelijke verantwoordelijkheden als doorverkoper.

12.2 Bijgevolg kan D-Carlo niet worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering en behoren alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij D-Carlo de desbetreffende goederen heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes:

de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan D-Carlo aanbiedt;
een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de goederen.

Indien de Klant D-Carlo tijdig en correct, in conformiteit met deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, zal D-Carlo deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert D-Carlo enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van D-Carlo blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat D-Carlo op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.

12.3 De aansprakelijkheid van D-Carlo is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, of (2) het bedrag van de uitkering van de door D-Carlo aangegane verzekeringspolissen.

12.4 D-Carlo is in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van omzetverlies), (ii) de door de Klant en/of derden toegebrachte schade waaronder doch niet beperkt tot schade aangebracht door kinderen en/of (huis)dieren, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte goederen, (iv) schade aan aangekochte goederen die de Klant heeft trachten te wijzigen en/of (v) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen.

12.5 Bij faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor de kredietwaardigheid van de producent en/of leverancier in het gedrang komt, kan D-Carlo in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou voortvloeien.

12.6 D-Carlo is in geen geval aansprakelijk voor het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en/of leder, plooivorming bij leder en/of stof, wijziging van hardheid van zitkussens en/of matrassen, alsook (wind)barsten, knopen en/of het werken van hout voor zover dit vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen is en/of voor zover dit volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard wordt en/of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Deze vormen namelijk de normale eigenschappen van de verkochte goederen en tasten de overeenstemming met de verkoopovereenkomst niet aan. D-Carlo is evenmin aansprakelijk voor gebreken aan goederen die de Klant bij het sluiten van de overeenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden- en toonzaalmodellen met korting.

12.7 D-Carlo is, in overeenstemming met de artikelen 9 en 14 van deze Algemene Voorwaarden in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Klant om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Klant werd overhandigd door de leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte goederen en/of enige andere derde.

13. VRIJWARING

13.1 De Klant zal D-Carlo volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant, de ondertekende Bestelbon, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.

13.2 De Klant zal D-Carlo schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 13.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

 

14. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

14.1 De Klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om:

alle gegevens tijdig te overhandigen aan D-Carlo, onder meer m.b.t. de gegevens waarvan D-Carlo aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Klant, en m.b.t. de gegevens waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van D-Carlo t.o.v. de Klant;
D-Carlo schriftelijk en tijdig op de hoogte te brengen van de specifieke vereisten waaraan de aangekochte goederen en/of dienstenprestaties dienen te voldoen;
de goederen bij levering grondig te keuren;
de eventuele instructies met betrekking tot het gebruik en/of de behandeling van de goederen strikt na te leven.

14.2 Indien de Klant niet voldoet aan haar verplichtingen zoals weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant, de Bestelbon, deze Algemene Voorwaarden, en/of wanneer de Klant niet voldoet aan al haar andere (wettelijke) verplichtingen, heeft D-Carlo het recht haar verplichtingen (tijdelijk) op te schorten. De kosten verbonden aan deze schorsing zijn integraal ten laste van de Klant. Deze kosten hebben onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde werkuren, stockagevergoedingen, etc.

 

15. OVERMACHT EN HARDSHIP

15.1 D-Carlo is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

15.2 In geval van overmacht of hardship kan D-Carlo naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. D-Carlo: (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende goederen en/of componenten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant te heronderhandelen.

Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan D-Carlo, overeenkomstig artikel 24 van deze Algemene Voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

15.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de ondertekening van de Bestelbon en de definitieve oplevering van de goederen en/of de dienstenprestaties; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.

 

16. FACTUUR EN BETALING

16.1 De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de factuur aan D-Carlo melden per Aangetekende Klachtenbrief.

16.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord van D-Carlo, dienen alle facturen uiterlijk op het moment van de levering te worden betaald. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord zal D-Carlo de overeenkomst annuleren conform artikel 17.1 van deze Algemene Voorwaarden ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op voormelde vervaldag.

16.3 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van D-Carlo of door overschrijving op het bankrekeningnummer van D-Carlo zoals meegedeeld aan de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om betalingen uit te voeren aan tussenpersonen.

16.4 Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn D-Carlo in rechte te verbinden zijn geldig.

16.5 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen – en onverminderd hetgeen bepaald in artikel 17.1 van de Algemene Voorwaarden:

geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 10 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfhonderd Euro (€ 500,00), onverminderd het recht van D-Carlo om hogere schade te bewijzen;
is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van D-Carlo op de Klant onmiddellijk opeisbaar; en
heeft D-Carlo het recht de geleverde goederen terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor D-Carlo redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest.

16.6 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

16.7 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van D-Carlo geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

 

17. ANNULATIE

17.1 D-Carlo behoudt zich het recht voor de bestelling van de Klant, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal t.o.v. D-Carlo, geheel of gedeeltelijk te annuleren indien bepaalde goederen en/of componenten van bepaalde goederen niet voorradig zijn.

17.2 Behoudens verkoop buiten de onderneming is het de Klant niet toegestaan om haar bestelling te annuleren behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van D-Carlo.

Ingeval de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant door of lastens de Klant wordt geannuleerd, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van D-Carlo, heeft D-Carlo het recht het reeds betaalde voorschot te behouden bij wijze van schadevergoeding, onverminderd het uitdrukkelijke recht van D-Carlo om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

17.3 Indien de bestelling gedaan werd buiten de onderneming en meer bepaald op een beurs, dan heeft de Klant een herroepingsrecht van veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag dat de Klant de goederen fysiek in bezit neemt. De Klant dient zijn wens om te herroepen kenbaar te maken door een aangetekend schrijven te richten aan D-Carlo met duidelijke vermelding van alle referentienummers weergegeven op de Bestelbon, welke bestelling hij wenst te herroepen en op welke datum hij deze goederen heeft besteld. Indien een bestelling geplaatst werd op een beurs zal dit duidelijk vermeld worden op de Bestelbon. Bij gebreke aan enige vermelding op de Bestelbon, wordt de bestelling geacht te zijn geplaatst op de maatschappelijke zetel van D-Carlo.

18. EIGENDOMSVOORBEHOUD

18.1 De eigendomsrechten op de geleverde goederen gaan pas over op de Klant op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren.

18.2 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde goederen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om D-Carlo daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

18.3 Voorts verbindt de Klant zich ertoe de onbetaalde goederen te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan D-Carlo.

18.4 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien D-Carlo vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van D-Carlo de desbetreffende goederen op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan D-Carlo terugbezorgen.

Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding tot gevolg van de van de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant.

Bij terugontvangst van de goederen, en voor zover deze goederen nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van D-Carlo om hogere schade te bewijzen.

18.5 In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt D-Carlo automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de desbetreffende goederen, en is de Klant aan D-Carlo een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

 

19. RECHTSVERWERKING

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet- toepassen door D-Carlo van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

 

20. NETTING

20.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen D-Carlo en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen D-Carlo en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

20.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en D-Carlo doorgevoerde schuldvergelijking.

21. OPSCHORTING EN ONTBINDING

21.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt D-Carlo zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van D-Carlo om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

21.2 Indien de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 21.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van D-Carlo te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

 

22. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM

22.1 D-Carlo blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde goederen en/of diensten. De Klant garandeert D-Carlo dat de door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

22.2 Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van D-Carlo moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van D-Carlo moeten voormelde stukken worden teruggeven.

22.3 Deze documenten, informatie, modellen en ontwerpen blijven eigendom van D-Carlo en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van D-Carlo.

22.4 De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst tussen D-Carlo en de Klant, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen, zonder fout van de Klant, publiek gekend zijn.

 

23. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

23.1 De Klant geeft aan D-Carlo de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door D-Carlo aangeboden goederen en/of dienstenprestaties. De Klant geeft D-Carlo de toestemming deze gegevens aan derden over te maken.

23.2 De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant geen commerciële informatie van D-Carlo meer wenst te ontvangen, dient de Klant D-Carlo hiervan op de hoogte te brengen.

23.3 De Klant geeft aan D-Carlo de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde goederen en/of dienstenprestaties te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website en/of Facebook van D-Carlo, publicatie in folder(s), etc.

Slaapcomfort

Stoelen

Tafels

Sofa's

Kasten

Home deco

Kom ons ook hier bekijken

CONTACTEER
D-CARLO

Heb je vragen of opmerkingen kan je deze altijd stellen. Wij beantwoorden je zo spoedig mogelijk.

D-CARLO BVBA
Adres:Mechelsesteenweg 586b, 1800 Vilvoorde
Telefoon:02 251 15 06
Email:info@d-carlo.be
Showroom te bezichtigen op afspraak, zonder koopverplichting

© Copyright d-Carlo 2016 - All rights reserved - BTW BE 0422.272.969 - RPR Brussel - Verkoopsvoorwaarden - Website by Jemasoft